REGULAMIN SERWISU

§1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem https://inhalacja-wodorem.pl/ (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim usług, kursów audio, kursów wideo, książek elektronicznych i dokumentów PDF.
 1. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasoby Serwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży usług i  produktów oferowanych w Serwisie.
 1. Właścicielem i administratorem Serwisu:Gabinet Terapii Baturalnych „Pod Kopułamii”- Poznań”
 2. Korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies’ – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies’. Technologia plików 'cookies’ polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie

§2 PRZEDMIOT SERWISU

 1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja kursów i szkoleń w postaci seminarium oraz audio i video. Kursy i szkolenia są dostarczane do użytkownika dzięki nagraniom audio/video, plikom PDF oraz wszelkim innym plikom pozwalającym na przekazywanie treści w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail oraz na stronach Serwisu. Dane logowania pozwalające na dostęp do wykupionych materiałów dostępnych w serwisie wysyłane są do klientów automatycznie w momencie zaksięgowania płatności, o ile warunki sprzedaży nie zostały określone inaczej. Jeśli produkt jest wysyłany w formie książek, płyt DVD czy CD lub  danych dostępu do platformy internetowej nie wysyłanych automatycznie, wysyłka następuje do 7 dni od daty wpłaty.
 1. Pod pojęciem 'ebook’ należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dzięki elektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać poza tekstami – grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interaktywne(np. hiperłącza).
 1. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebooki zapisane są w formatach, które można odtworzyć za pomocą darmowych przeglądarek dostępnych na platformę komputerową.

§3 KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A.
Zasady Składania i Realizacji Zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim odpłatnie materiały (Transakcja).
 1. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy ofercie kursu i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 1. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 1. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez zamawiającego (zwany dalej Użytkownikiem) przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 1. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 1. Podstawowym sposobem dostawy zamówionych materiałów jest zalogowanie się przez Użytkownika do Serwisu, gdzie uzyska dostęp do opłaconych materiałów.
 1. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionych materiałów innym osobom. Podstawą do ustalenia, czy zamówienie zostało prawidłowo zrealizowane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu o prawidłowym przebiegu logowania Użytkownika do Serwisu niezależnie kto dokonał logowania.

Dział B.
Prawa Do Zakupionych Kursów i Szkoleń

 1. Nabywca kursów / szkoleń,  może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania plików zawartych w Serwisie (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego kursu  oraz nagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego kursu / szkolenia.
 2. Każdy nabywający nagrania lub kurs zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy, z tytułu łamania praw do danego egzemplarza kursu, szkolenia, audio, video lub ebooka.
 3. Wszelkie treści udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§4  REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu, w formie wiadomości e-mail na adres biuro@inhalacja-wodorem.pl lub pocztą tradycyjną.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest prawidłowe zastosowanie przez Użytkownika wszystkich nauczanych w kursach / szkoleniach metod i wiedzy oraz przejście przez cały kurs / szkolenie. W przypadku nieprawidłowego zastosowania lub nie przejścia kursu / szkolenia w całości Administrator ma prawo nie uznać zgłoszonej reklamacji.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do nie uznania reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik cierpi na przewlekłe choroby dziedziczne i nabyte, które mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną i szeroko rozumiany metabolizm oraz ogólny stan zdrowia fizycznego i psychologicznego Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji sposobu zastosowania nauczanych w kursach / szkoleniach metod i wiedzy. Weryfikacja polegać będzie na odbyciu przez użytkownika bezpłatnej konsultacji treningowej on-line z przydzielonym do danego zgłoszenia reklamacyjnego trenerem.
 6. Administrator udziela gwarancji na sprzedawane szkolenia i produkty i usługi. W przypadku uznania reklamacji zaczynają obowiązywać postanowienia regulaminu dotyczące zasad gwarancji.
 7. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku każdemu Użytkownikowi nabywającemu kurs za pośrednictwem Serwisu przysługuje prawo odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni od daty zamówienia.

§5  GWARANCJA

 1. Administrator udziela gwarancji skuteczności nauczanych w kursach / szkoleniach metod pod warunkiem ich prawidłowego zastosowania oraz przerobienia przez Użytkownika całego materiału zawartego w wykupionym kursie / szkoleniu. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji czy Użytkownik przerobił cały materiał zawarty w wykupionych kursach / szkoleniach oraz czy użył nauczanych metod w prawidłowy sposób. Weryfikacja odbędzie się w drodze rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego, na zasadach opisanych w paragrafie  4 Regulaminu Serwisu.
 2. Skuteczność nauczanych w kursach / szkoleniach metod ocenia się na podstawie obiektywnych parametrów: waga ciała na podstawie dostarczonego użytkownikowi w kursie / szkoleniu arkusza kalkulacyjnego, osiągi treningowe na podstawie dostarczonych użytkownikowi w kursie / szkoleniu arkuszy treningowych.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w życie wchodzi pierwszy etap gwarancji. Polega on na bezpośredniej współpracy Użytkownika z przydzielonym do danego zgłoszenia reklamacyjnego trenerem. W jej ramach Użytkownik otrzymuje bezpłatnie jedną, trwającą 40-60 minut konsultację on-line z trenerem w tygodniu, przez okres od 4 do 8 tygodni. Ostateczna ilość konsultacji zależeć będzie od tego jak szybko uda się skorygować popełniane przez Użytkownika błędy w zastosowaniu nauczanych w kursach / szkoleniach metod.
 4. Drugi etap gwarancji polega na zwróceniu Użytkownikowi kwoty wydanej na zakup objętego zgłoszeniem reklamacyjnym kursu / szkolenia. Wchodzi on w życie w przypadku, gdy pomimo bezpośredniej pracy z trenerem przydzielonym do danego zgłoszenia reklamacyjnego nie uda się sprawić, by nauczane w kursach / szkoleniach metody były skuteczne.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do nie zwrócenia pieniędzy, w przypadku gdy, w ocenie trenera przydzielonego do danego zgłoszenia reklamacyjnego, metody są nieskuteczne z winy Użytkownika i pomimo udzielanych konsultacji on-line Użytkownik w ciągu dalszym używa nauczanych w kursach / szkoleniach metod nieprawidłowo.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do nie zwrócenia pieniędzy, w przypadku gdy w trakcie bezpośredniej współpracy z trenerem wyjdą na jaw zatajone przez użytkownika choroby dziedziczne i nabyte, które mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną i szeroko rozumiany metabolizm oraz ogólny stan zdrowia fizycznego i psychologicznego Użytkownika.
 7. Paragraf 5, punkt 6 obowiązuje również w przypadki, gdy Użytkownik nie był świadom swoich dolegliwości i chorób.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego nie autoryzowanych.
 1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w nagraniach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 1. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany, zawsze aktualnie obowiązującymi, przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 1. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 1. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich prawi obowiązków związanych z Serwisem.
 1. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 1. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 1. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogą mieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznie Administratora.
 1. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
 1. Administrator dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność, za ich działanie.