H2 Wodór gaz terapeutyczny

Wodór H2 na Raka –  ostatnio poczyniono ogromne postępy w doświadczeniach na zwierzętach i badaniach z udziałem ludzi.

Wraz z rosnącą liczbą generatorów  wodorowych na rynku, większa liczba pacjentów z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi brała udział w badaniach klinicznych lub była leczona w domu po samodzielnym zakupie generatora.

Tekst oryginalny publikacji – link bezpośredni na końcu tego tekstu

Wodór H2 na Raka – Badanie  w świecie rzeczywistym z grupą 82 pacjentów z dobrą kontrolą raka za pomocą generatorów wodorowych, w tym rzeczywiste dowody od pacjentów, którzy otrzymali nieskuteczne tradycyjne leczenie, pacjentów, którzy otrzymali tradycyjne leczenie, które zawiodło, lub pacjentów, którzy odmówili tradycyjnego leczenia. Przedstawiono tu typowe przypadki. Następnie włączyliśmy badania nad mechanizmem onkologii wodorowej.

Mechanizm kontroli raka za pomocą wodoru obejmuje hamowanie komórek nowotworowych i aktywację wyczerpanych limfocytów.

Słowa kluczowe: rak, wodór, limfocyt, mechanizm, dowody w świecie rzeczywistym, badanie w świecie rzeczywistym, RWE, RWS

! Przypis – Uwagi od redaktora polskiego tekstu –  Centrum zabiegów Wodorowych Poznań

Tak rewelacyjne opisane poniżej  realne wyniki w  leczenia raka (także guzów mózgu) osiągnięto stosując !dopiero! terapie  wysokiego przepływu2 do 3 litrów gazu na minutę za pomocą urządzenia kosztującego w Chinach  prawie 10 tyś dolarów (cena +50%  przy imporcie do Polski) przez minimum 6-8 godzin dziennie przez okres od 3 miesięcy do roku.
W większości pacjenci biorący udział w cytowanym badaniu  klinicznym  (razem 82 osoby) posiadali urządzenie w domu, a w kilku przypadkach jako grupa kontrolna przychodzili codziennie na cały dzień do „ośrodka inhalacji”. 
W naszym centrum w Poznaniu możemy podać 3 litry gazu na minutę, ale absolutnie nie mamy warunków do całodziennego pobytu, a koszta takiej wielogodzinnej terapii w polskim systemie podatkowym były by zabójcze dla kieszeni pacjenta.
Druga uwaga – opisanych tutaj dalej efektów picia wody wodorowej nie da się osiągnąć za pomocą wody z  butelek wodorowych !!! – nawet najdroższe po 2-3 tyś PLN nie są wstanie wygenerować wody o wystarczającym nasyceniu wodorem.

O leczeniu RAKA Wodorem (Gazem Browna)  – wszystko w kilku zdaniach tutaj

Wprowadzenie w Historię  – jak się zaczęło ?

Potwierdzono, że gazowy wodór lub wodór cząsteczkowy jest terapeutycznym przeciwutleniaczem poprzez selektywną redukcję cytotoksycznych rodników tlenowych. 

Wodór H2 na Raka

Historia sukcesu wodoru – jak się zaczęło !

Program telewizyjny „The Truth of Holy Water” został wyemitowany na kanale Discovery Truth w Japonii 13 czerwca 1998 roku.

Podsumowując, w Nordennau, znanym małym miasteczku położonym w północno-zachodniej części Düsseldorf wNiemczech każdego roku tysiące ludzi z różnymi chorobami, w tym z rakiem, przyjeżdżają do Nordennau, aby znaleźć „wodę święconą” z lokalnych kopalń, aby wyleczyć swoje choroby.

W kwietniu 1986 r. właściciel kopalni (Theo Tom) przyprowadził do picia „święconej wody”  grupę dzieci, które cierpiały na białaczkę w wyniku katastrofy nuklearnej w Czarnobylu. Kilka miesięcy później większość dzieci wykazała znaczną poprawę objawową, wśród nich jeden przypadek wykazał całkowite wyzdrowienie. Wyniki te wywołały masowe poruszenie w mediach.

Dziś wiemy, że te wyniki i odzyskiwanie zdrowia były spowodowane dużą ilością wodoru H2 (przypis redaktora tekst:” oraz minerałów”) zawartego w „wodzie święconej” z Nordennau.

W Chinach w latach 2014-2019 przeprowadzono badanie w świecie rzeczywistym 82 pacjentów z zaawansowanym rakiem i po raz pierwszy uzyskano dowody  ze świata rzeczywistego na skuteczność terapii inhalacji wodorem H2.

 

Wodór H2 na Raka – badanie terapii wysokiego przepływu

Około 40 lat temu Dole i in.  donoszą, że wodór wykazywał wpływ na hamowanie komórek raka płaskonabłonkowego. Jednak pomimo opublikowania w czasopiśmie Science, raport nie przyciągnął zbyt wiele uwagi, być może dlatego, że wodór jest prosty i zwyczajny.

Przeprowadziliśmy dobrowolne badanie terenowe u pacjentów z rozpoznaniem raka, którzy wdychali wodór w domu lub w ośrodkach rehabilitacyjnych w latach 2014-2019.  Przeprowadzono obserwację 82 pacjentów z zaawansowanym (stadium III i IV) nowotworem. Pacjenci używali generatora wodoru i tlenu (AMS-H-03, Shanghai Asclepius Meditec Co., Ltd., Szanghaj, Chiny), który dostarczał 66,7% wodoru z mieszanym 33,3% tlenem z przepływem gazu 3000 ml/min.

Realne zastosowania Wodoru w Onkologii

Pierwotne wyniki obserwacji klinicznej

Czas obserwacji wynosił od 3 do 46 miesięcy, z medianą 6 miesięcy. W okresie obserwacji 12 pacjentów zmarło z powodu progresji choroby i powikłań w stadium IV raka. Jakość życia pacjentów oceniano prospektywnie za pomocą rdzenia 30 kwestionariusza jakości życia (QLQ-C30).  Wszystkie obszary jakości życia poprawiły się po czterech tygodniach inhalacji wodoru, z najbardziej znaczącą poprawą zmęczenia, bezsenności, utraty apetytu i bólu.

 U wszystkich pacjentów przeprowadzono ocenę stanu sprawności według Zubrod-ECOG-WHO (ZPS, metoda 5-punktowa), i 41,5% pacjentów wykazało poprawę stanu sprawności, 34,1% pacjentów było stabilnych, a 24,4% pacjentów pogorszyło się. Pacjenci z rakiem płuc mieli najwyższy wskaźnik poprawy, a pacjenci z rakiem trzustki i rakiem ginekologicznym mieli najniższy wskaźnik poprawy. Zaobserwowano markery nowotworowe, w tym alfa-fetoproteinę, antygen rakowo-płodowy, CA19-9, CA125, CA153 i CA724. W sumie 58 przypadków wykazywało jeden lub więcej nieprawidłowych markerów nowotworowych. Spadek markerów nowotworowych zaobserwowano u 36,2% pacjentów, 15,5% pacjentów miało stabilną ekspresję markerów nowotworowych, a 48,3% pacjentów wykazało spadek markerów nowotworowych po 13–45 dniach (mediana 23 dni) po inhalacji wodoru.

Podobne Treści :  Mechanizm działania wodoru cząsteczkowego H2 w zapobieganiu chorobom

Wodór H2 na Raka – Najwyższy wskaźnik spadku markerów nowotworowych zaobserwowano w raku płuca, a najniższy w nowotworach złośliwych trzustki i wątroby. W sumie 80 przypadków miało guzy, które można było ocenić za pomocą analizy obrazu. Ocena odpowiedzi onkologicznej według kryteriów Response Evaluation Criteria in Solid Tumors wykazała całkowitą odpowiedź w 1 przypadku (1,3%), częściową odpowiedź w 15 przypadkach (18,8%), stabilizację choroby w 30 przypadkach (37,5%) i postęp choroby w 34 przypadków (42,5%) po inhalacji wodoru, przy całkowitej kontroli choroby wynoszącej 57,5%. Odpowiedź całkowita i odpowiedź częściowa pojawiły się między 21-80 dniami, a mediana czasu po inhalacji wodoru wynosiła 55 dni. Wskaźnik kontroli choroby wyniósł 83,0% i 47,7% u pacjentów w III i IV stopniu zaawansowania ( i postępująca choroba w 34 przypadkach (42,5%) po inhalacji wodoru, przy całkowitym wskaźniku kontroli choroby wynoszącym 57,5%.

 Odpowiedź całkowita i odpowiedź częściowa pojawiły się między 21-80 dniami, a mediana czasu po inhalacji wodoru wynosiła 55 dni. Wskaźnik kontroli choroby wyniósł 83,0% i 47,7% u pacjentów w III i IV stopniu zaawansowania ( i postępująca choroba w 34 przypadkach (42,5%) po inhalacji wodoru, przy całkowitym wskaźniku kontroli choroby wynoszącym 57,5%. Odpowiedź całkowita i odpowiedź częściowa pojawiły się między 21-80 dniem, a mediana czasu po inhalacji wodoru wynosiła 55 dni. Wskaźnik kontroli choroby wyniósł 83,0% i 47,7% u pacjentów w III i IV stopniu zaawansowania (P < 0,05). Nie zaobserwowano toksyczności hematologicznej. W pojedynczych przypadkach obserwowano rozstrój żołądka, zawroty głowy, bóle głowy i śluz nosowy na początku inhalacji wodoru, które szybko ustępowały samoistnie. 

Typowe przypadki kliniczne

Kontrola wodoru nad rakiem potwierdzona przez badania w świecie rzeczywistym jest wyraźnie zilustrowana w następujących dwóch przypadkach.

Przypadek 1

72-letnia pacjentka została hospitalizowana 20 września 2018 roku z rakiem pęcherzyka żółciowego w IV stopniu zaawansowania z masywnymi przerzutami wewnątrzwątrobowymi i do węzłów chłonnych w okolicy wnęki i wokół głowy trzustki. Wystąpiło zajęcie dwunastnicy, które spowodowało niedrożność górnego odcinka przewodu pokarmowego. Biopsja wykazała słabo zróżnicowanego gruczolakoraka. Pacjent był skrajnie wyczerpany, towarzyszyła ciężka niedokrwistość z hemoglobiną na poziomie 37 g/L i ciężka hipoalbuminemia z albuminą na poziomie 23 g/L. Pacjent miał w wywiadzie chorobę reumatyczną serca z niedawno przebytą niewydolnością serca, a poziom glukozy we krwi na czczo był podwyższony (do 22 mM) od dłuższego czasu. Wzrosły markery nowotworowe krwi CA19-9, alfa-fetoproteina i antygen rakowo-płodowy.

Wodór H2 na Raka – Oprócz opieki objawowej i podtrzymującej, nie można było zastosować żadnego konwencjonalnego leczenia „przeciwrakowego”. Od 23 października 2018 r. pacjentka zgłosiła się na ochotnika do wdychania mieszanki wodorowo-tlenowej tylko przez kaniulę nosową, początkowo dwie godziny dziennie, a następnie stopniowo zwiększała do 6 godzin dziennie. Po miesiącu inhalacji wodoru pacjent wykazał wyraźną rzekomą progresję choroby i szybko ustępował po leczeniu objawowym.

Po 2 miesiącach inhalacji wodoru stan sprawności chorej uległ znacznej poprawie (spadek z 5 do 3). Po 3 miesiącach inhalacji wodoru, markery nowotworowe zostały zredukowane do normalnego zakresu referencyjnego, a CT wykazało ponad 50% redukcję guzów pęcherzyka żółciowego i wielu przerzutów wewnątrzwątrobowych i wnękowych (zdefiniowanych jako odpowiedź częściowa). Po zaprzestaniu stosowania insuliny poziom cukru we krwi pacjenta spadł do normy. Pacjentka została wypisana 1 lutego 2019 roku. Obecnie pacjentka nadal codziennie wdycha wodór w domu i jest w trakcie dalszej poprawy (ostatni stan sprawności 0). 

Przypadek 2

44-letnia kobieta, u której w listopadzie 2015 r. zdiagnozowano raka płuca z licznymi przerzutami. Po usunięciu przerzutów do mózgu rozpoczęto doustne leki celowane, a większość zmian pozostała stabilna przez 28 miesięcy. W marcu 2018 r. stwierdzono liczne przerzuty wewnątrzczaszkowe, a także nagromadzenie wodogłowia w komorze III i komorach bocznych oraz przerzuty w kościach, nadnerczach, wątrobie. Miesiąc później w celu opanowania guza rozpoczęto monoterapię gazem wodorowym. Po 4 miesiącach wielkość wielu guzów mózgu uległa znacznemu zmniejszeniu, a ilość wodogłowia w komorze trzeciej i komorach bocznych znacznie się zmniejszyła.

 Po roku wszystkie guzy mózgu zniknęły i nie było istotnych zmian w przerzutach do wątroby i płuc. Dane te pokazują, że po niepowodzeniu standardowego leczenia

Przypadek 3

Trzech pacjentów z rakiem nosogardzieli rozwinęło obuuszne wydzielnicze zapalenie ucha środkowego odpowiednio 0,5, 2 i 12 lat po radioterapii. Wydzieliny ustąpiły po konwencjonalnych lekach i drenażach, ale słuch nadal się pogarszał, aż do udokumentowania poważnej utraty w obu uszach. Po badaniu błony bębenkowej i błony bębenkowej pacjenci zostali zakwalifikowani w pierwszej połowie 2019 r. Po 0,5, 1 i 2 miesiącach ciągłej terapii wodorowo-tlenowej, nasi pierwsi trzej pacjenci odnotowali różne poziomy poprawy słyszenia obuusznego. Jest to pierwsze doniesienie, które pokazuje, że po leczeniu raka nosogardzieli ubytek słuchu można złagodzić za pomocą terapii wodorowo-tlenowej. 

Podobne Treści :  Wodór działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, podstawa medycznego działania wodoru!

Mechanizm w jaki Wodór kontroluje komórki Raka

Gazowy wodór hamuje powstawanie i wzrost guza

Kontrola raka wodorowego została poparta seryjnymi badaniami eksperymentalnymi na komórkach nowotworowych i modelach nowotworowych, które wykazały hamujący wpływ wodoru na tworzenie komórek rakowych, a także proliferację, żywotność, cykl komórkowy, migrację i inwazję raka nerki  i wątroby  komórki. Wykazano, że leczenie wodorem zmniejsza ekspresję CD34, wykazując jego działanie przeciw angiogenezie w raku jajnika.  Wcześniejsze odkrycie wykazało, że wodór cząsteczkowy może znacząco hamować zdolność komórek raka jajnika, raka szyjki macicy i komórek glejaka do tworzenia guzów Istnieją dowody sugerujące, że wodór hamował progresję raka płuc poprzez regulację w dół strukturalnego utrzymywania białka 3 chromosomów, regulatora kondensacji chromosomów.  ,  W ludzkich komórkach raka płaskonabłonkowego przełyku (KYSE-70) wodór wywierał swoje działanie przeciwnowotworowe poprzez indukcję akumulacji nadtlenku wodoru, zatrzymanie cyklu komórkowego i indukcję apoptozy za pośrednictwem mitochondrialnych szlaków apoptotycznych.  W szczurzym modelu ortotopowego glejaka wykazano, że gazowy wodór hamuje kilka markerów związanych z łodygą, co prowadzi do zahamowania tworzenia się kulek, migracji komórek, inwazji i tworzenia kolonii komórek glejaka. 

Gazowy wodór przywraca wyczerpane limfocyty T CD8 +

Wykazano, że wodór moduluje funkcję odpornościową. Poprzedni raport wykazał, że wdychanie gazowego wodoru zmniejszyło ilość wyczerpanych limfocytów T CD8 + z białkiem 1 (PD-1) + zaprogramowanej śmierci komórkowej , zwiększyło liczbę aktywnych limfocytów T PD-1-CD8 + i przywróciło wyczerpane limfocyty T CD8 +. w celu poprawy przeżycia wolnego od progresji i przeżycia całkowitego u pacjentów z rakiem jelita grubego w IV stopniu zaawansowania. 

Ostatnio doniesiono, że gazowy wodór aktywuje receptor γ koaktywator-1α aktywowany przez proliferatory peroksysomów, którego inaktywacja indukuje dysfunkcję mitochondriów. Tak więc coraz więcej dowodów wskazuje, że wodór może bezpośrednio hamować wzrost niektórych komórek rakowych i przywracać witalność wyczerpanym cytotoksycznym limfocytom T (Rysunek 1).

Zewnętrzny plik zawierający zdjęcie, ilustrację itp. Nazwa obiektu to MGR-10-130-g001.jpg

Dwa główne mechanizmy kontroli raka wodorowego (H 2 ).

Uwaga: PD-1: białko programowanej śmierci komórek 1.

Gazowy H2 wodór odwraca adaptacyjne i wrodzone starzenie się układu odpornościowego !!!

Dwudziestu pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) zostało włączonych do badania w celu oceny immunostarzenia się podzbiorów limfocytów krwi obwodowej przed i po 2 tygodniach inhalacji wodoru. Przed leczeniem nienormalnie wyższe wskaźniki obejmowały wyczerpane cytotoksyczne limfocyty T, starzejące się cytotoksyczne limfocyty T i zabójcze limfocyty Vδ1. Po dwóch tygodniach terapii wodorowej liczba wyczerpanych i starzejących się cytotoksycznych limfocytów T spadła do normalnego zakresu i nastąpił wzrost liczby limfocytów zabójczych Vδ1. Nienormalnie niższe wskaźniki obejmowały funkcjonalne limfocyty T pomocnicze i cytotoksyczne, Th1, całkowite limfocyty NKT, zabójcze NK i komórki Vδ2. Wszystkie sześć podzbiorów komórek zwiększyło się do normalnego zakresu po leczeniu. Aktualne dane wskazują, że immunostarzenie zaawansowanego NSCLC obejmuje prawie wszystkie podzbiory limfocytów,

Gazowy wodór kontroluje progresję guza i łagodzi niepożądane działania leków !!!

Pięćdziesięciu ośmiu dorosłych pacjentów zostało włączonych do badania w celu złagodzenia objawów płucnych (np. umiarkowany kaszel, łagodna duszność, łagodny niekardiologiczny ból w klatce piersiowej, łagodny wysięk opłucnowy i łagodne krwioplucie) lub działań niepożądanych leków (np. ciężka granulocytopenia, małopłytkowość i zaburzenia czynności wątroby funkcjonować). W ciągu pierwszych 5 miesięcy leczenia częstość występowania objawów płucnych w grupie kontrolnej (inhalacja tlenem) stopniowo wzrastała, podczas gdy w czterech grupach terapeutycznych (tylko inhalacja wodorem i połączenie z chemioterapią, terapią celowaną i immunoterapią) stopniowo malała. Po 16 miesiącach obserwacji przeżycie wolne od progresji w grupie kontrolnej było znacznie krótsze niż w czterech grupach terapeutycznych. W trzech grupach terapii skojarzonej większość działań niepożądanych związanych z lekiem stopniowo zmniejszała się lub nawet znikała.

Pytania i Wyzwania

Medycyna wodorowa jest nowością, a używanie wodoru do kontrolowania raka jest niekonwencjonalne dla większości ludzi, w tym profesjonalnego personelu medycznego.

Według naszego badania w prawdziwym świecie, wdychanie wodoru może poprawić jakość życia i kontrolować progresję raka u pacjentów z zaawansowanym nowotworem, a także może wydłużyć oczekiwaną długość życia. Profesor Zhao-You Tang, bardzo szanowany chiński onkolog z Hepatoma Institute of Fudan University (Chiny), stwierdził, co następuje: „Byłem bardzo niepewny co do wykorzystania wodoru w kontroli raka, kiedy ukazał mi się pierwszy przypadek pacjenta. Ale kiedy pokazano mi kolejno prawie 50 przypadków, przekonałem się”. 

Leczenie raka pozostaje ogromnym wyzwaniem. Jako prosty, tani i bezpieczny sposób kontrolowania raka, wodór może być stosowany jako dodatkowa opcja dla konwencjonalnych terapii na raka. Planujemy nadal przeprowadzać badania w świecie rzeczywistym i pokazywać rzeczywiste dowody na rzecz ustanowienia „onkologii wodorowej”.

Przypisy

  • Konflikt interesów Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów w tej pracy.
  • Wsparcie finansowe Żaden.
  • Umowa licencyjna dotycząca praw autorskich Umowa licencyjna dotycząca praw autorskich została podpisana przez wszystkich autorów przed publikacją.
  • Kontrola plagiatu: Sprawdzono dwukrotnie przez iTheticate.
  • Recenzja: Zewnętrznie recenzowane.

Literatura

1. Ohta S. Wodór cząsteczkowy jako nowy przeciwutleniacz: przegląd zalet wodoru w zastosowaniach medycznych. Metody Enzymol. 2015; 555 : 289–317. [ PubMed ]  ]
2. Chen JB, Kong XF, Lv YY, et al. „Real World Survey” na temat raka kontrolowanego wodorem: raport uzupełniający 82 pacjentów z zaawansowanym rakiem. Med Gas Res. 2019; 9 :115–121. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
3. Dole M, Wilson FR, Fife WP. Hiperbaryczna terapia wodorowa: możliwe leczenie raka. Nauka. 1975; 190 : 152–154. [ PubMed ]  ]
4. Bjordal K, de Graeff A, Fayers PM i in. 12-krajowe badanie terenowe EORTC QLQ-C30 (wersja 3.0) oraz modułu specyficznego dla raka głowy i szyi (EORTC QLQ-H&N35) u pacjentów z głową i szyją. Grupa ds. Jakości Życia EORTC. Eur J Rak. 2000; 36 :1796-1807. [ PubMed ]  ]
5. Chow R, Chiu N, Bruera E, et al. Rzetelność między oceniającymi w ocenie stanu sprawności wśród pracowników służby zdrowia: przegląd systematyczny. Ann Palliat Med. 2016; 5 :83–92. [ PubMed ]  ]
6. Chen J, Mu F, Lu T, Ma Y, Du D, Xu K. Pacjent z rakiem pęcherzyka żółciowego z pseudo-postępującą remisją po inhalacji wodoru. Onco celuje tam. 2019; 12 :8645–8651. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
7. Chen JB, Pan ZB, Du DM, i in. Kurczenie się przerzutowego raka pęcherzyka żółciowego wywołane terapią gazową wodorem: opis przypadku. Przypadki World J Clin. 2019; 7 :2065-2074. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
8. Chen J, Mu F, Lu T, Du D, Xu K. Przerzuty do mózgu całkowicie znikają w niedrobnokomórkowym raku płuc za pomocą inhalacji wodoru: opis przypadku. Onco celuje tam. 2019; 12 :11145–11151. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
9. Chen J, Kong X, Mu F, Lu T, Du D, Xu K. Terapia wodorowo-tlenowa może złagodzić utratę słuchu wywołaną radioterapią u pacjentów z rakiem nosogardzieli. Ann Palliat Med. 2019; 8 :746–751. [ PubMed ]  ]
10. Li FY, Zhu SX, Wang ZP, Wang H, Zhao Y, Chen GP. Spożywanie wody bogatej w wodór chroni przed nefrotoksycznością wywołaną nitrylotrioctanem żelaza i wczesnymi zdarzeniami promującymi nowotwory u szczurów. Chemia żywnościowa Toxicol. 2013; 61 :248–254. [ PubMed ]  ]
11. Kawai D, Takaki A, Nakatsuka A i in. Woda bogata w wodór zapobiega progresji niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby i towarzyszącej mu hepatokarcynogenezy u myszy. Hepatologia. 2012; 56 :912–921. [ PubMed ]  ]
12. Shang L, Xie F, Li J, et al. Potencjał terapeutyczny wodoru molekularnego w raku jajnika. Transl Cancer Res. 2018; 7 :988-995.  ]
13. Kissebah AH, Sonnenberg GE, Myklebust J, et al. Loci cech ilościowych na chromosomach 3 i 17 wpływają na fenotypy zespołu metabolicznego. Proc Natl Acad Sci US A. 2000; 97 : 14478–14483. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
14. Wang D, Wang L, Zhang Y, Zhao Y, Chen G. Wodór hamuje progresję raka płuc poprzez celowanie w SMC3. Farmakotera biomedyczna. 2018; 104 : 788–797. [ PubMed ]  ]
15. Li Q, Tanaka Y, Miwa N. Wpływ wodorookludującej krzemionki na migrację i apoptozę w ludzkich komórkach przełyku in vitro . Med Gas Res. 2017; 7 :76–85. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
16. Liu MY, Xie F, Zhang Y, et al. Wodór cząsteczkowy hamuje wzrost glejaka poprzez indukcję różnicowania komórek macierzystych glejaka. Komórki macierzyste Res. 2019; 10 :145. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
17. Akagi J, Baba H. Wodór przywraca wyczerpane limfocyty T CD8+ u pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego w celu poprawy rokowania. Rep. Oncol 2019; 41 :301–311. [ PubMed ]  ]
18. Chen JB, Kong XF, Qian W i in. Dwa tygodnie inhalacji wodoru mogą znacząco odwrócić adaptacyjne i wrodzone starzenie się układu odpornościowego u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Med Gas Res. 2020: 72-19. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
19. Chen JB, Kong XF, Mu F, Lu TY, Lu YY, Xu KC. Terapię wodorową można stosować do kontrolowania progresji guza i łagodzenia działań niepożądanych leków u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Med Gas Res. 2020: 61-19. bezpłatny artykuł PMC ] [ PubMed ]  ]
20. Xu KC, Chen JB. Onkologia wodoru. Singapur: World Scientific Publishing Co. Pte. Sp. z o.o; 2020.  ]

 

Podobne Treści :  Komórki macierzyste - stem cells